نگهداری دیزل ژنراتور

نگهداری دیزل ژنراتور

نگهداری دیزل ژنراتور ها خیلی مسئله ی مهمی است و کاملا به ما مربوط است. این که دیزل ژنراتور را در چه محلی نصب می کنیم، آیا طبق برنامه زمانی مشخص به آن می رسیم و بازدید های مشخص را لحاظ می کنیم، آیا از هر گونه آسیب و ضربه جلوگیری می کنیم و … خیلی در عمر و کارکرد دیزل ژنراتور تاثیر گذار است.