ژنراتورهای گازی

ژنراتور های برق را می توان بر اساس موتور مولد آن ها دسته بندی کرد. ژنراتور های دیزلی و ژنراتور های گازی، ژنراتور های آبی، ژنراتور های بادی و … . پرکاربرد ترین نوع ژنراتور های موجود در بازار و مصرف، ژنراتور های گازسوز و ژنراتور های دیزلی می باشند که در این مقاله سعی در معرفی ژنراتورهای نوع گازی و مقایسه آن با دیزلی می پردازیم